หน้าก่อนนี้
หน้าหลัก
หน้าถัดไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถิติ

  ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ
  ชื่อปริญญา : วท.บ. (สถิติ)
 
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
1.
ผศ.ดร.นราทิพย์  จั่นสกุล Ph.D. (Statistics)
2.
ผศ.ทัศนา  วิกยานนท์ M.A. (Operational Research)
3.
ผศ.กัลยา  นิติเรืองจรัส M.S. (Stats)
4.
อ.ฑาริณี  อัศววงศ์สวัสดิ์ พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
5.
อ.วิญญู  เดชธราดล วท.ม. (ชีวสถิติ)

โครงสร้างหลักศูตร

หน้าก่อนนี้
หน้าหลัก
หน้าถัดไป