หน้าก่อนนี้
หน้าหลัก
หน้าถัดไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ชื่อปริญญา : วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)
 
รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
1.
รศ.ดร.นงพร  โตวัฒนะ Ph.D. (Biochemistry )
2.
ผศ.ดร.กิจจา  สว่างเจริญ Ph.D. (Physiology)
3.
ผศ.ดร.วราภรณ์  พรหมวิกร Ph.D. (Cell and Molecular Biology)
4.
ดร.ภัทร  อัยรักษ์ Ph.D. ( Physics)
5.
อ.ฐิติกา  กิจพิพิธ M.Sc. (Forensic Science)
6.
ผศ.ดร.มานพ  อรัญนารถ Ph.D. (Analytical Chemistry)

โครงสร้างหลักศูตร

 

หน้าก่อนนี้
หน้าหลัก
หน้าถัดไป