หน้าก่อนนี้
หน้าหลัก
หน้าถัดไป

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคสมทบ-สุราษฎร์ธานี)

  ชื่อหลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ชื่อปริญญา : ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
1.
รศ.ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ Ed.D. (Educational Administration)
2.
รศ.ดร.ผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ์ Ph.D. (Educational Administration)
3.
ผศ.สุวิทย์  บุญช่วย Ed.D. (Educational Administration)
4.
ผศ.อำภา  บุญช่วย Ed.D. (Educational Administration)
5.
ผศ.สมเกียรติ  พ่วงรอด M.Ed. (Secondary School Principal Administration)
6.
อ.ประเสริฐ  บัณฑิศักดิ์ ค.ด. (บริหารการศึกษา)

โครงสร้างหลักศูตร

หน้าก่อนนี้
หน้าหลัก
หน้าถัดไป