หน้าก่อนนี้
หน้าหลัก
หน้าถัดไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

  ชื่อหลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  ชื่อปริญญา : บธ.บ. (การจัดการ)

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
1.
อ.อนุวัต  สงสม วท.ม (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
2.
อ.ปาริชาติ  เบ็ญฤทธิ์ พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
3.
อ.ทิพาวรรณ  ศิลวัฒนานุสานติ์ พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
4.
อ.ราซีด๊ะ  ระเด่นอาหมัด วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
5.
อ.เชาว์เลิศ  ล้อมลิ้ม ศ.ม (เศรษฐศาสตร์)

โครงสร้างหลักศูตร

หน้าก่อนนี้
หน้าหลัก
หน้าถัดไป