หน้าก่อนนี้
หน้าหลัก
หน้าถัดไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการประกันภัย

  ชื่อหลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
  ชื่อปริญญา : บธ.บ. (การประกันภัย)

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร
1.
อ.กฤติยา  ดวงมณี วท.ม. (วิทยาการประกันภัย)
2.
อ.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์ วท.ม. (วิทยาการประกันภัย)
3.
อ.บุญจิรา  มากอ้น สต.ม. (สถิติ)
4.
อ.ครรชิต  เชื้อขำ วท.ม. (คณิตศาสตร์)
5.
อ.สมศักดิ์  จันทร์เอม วท.ม. (การประกันภัย)

โครงสร้างหลักศูตร

 

หน้าก่อนนี้
หน้าหลัก
หน้าถัดไป