หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรปริญญาบัตร ปริญญาเอก นานาชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปี 2549     2548

วิทยาเขต/เขตการศึกษา/คณะ
หลักสูตรและสาขาวิชา (ระดับปริญญาตรี)
วิทยาเขตหาดใหญ่  
      1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(6 ปี)
  2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     2. คณะนิติศาสตร์ 1. นิติศาสตรบัณฑิต
     3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
     4. คณะพยาบาลศาสตร์ 1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  2. พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
     5. คณะแพทยศาสตร์ 1. แพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี)
  2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
       - สาขาวิชาเวชศาสตร์
       - สาขาวิชากายภาพบำบัด
       - สาขาวิชารังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง)
     6. คณะเภสัชศาสตร์ 1. เภสัชศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
  2. เภสัชศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี)
     7. คณะวิทยาการจัดการ 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต
       - สาขาวิชาการเงิน
       - สาขาวิชาการบัญชี
       - สาขาวิชาการตลาด
       - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
       - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       - สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
       - สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง 2 ปี)
  2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
      8. คณะวิทยาศาสตร์ 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
       - สาขาวิชาเคมี
       - สาขาวิชาจุลชีวทยา
       - สาขาวิชาชีววิทยา
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
       - สาขาวิชาฟิสิกส์
       - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
       - สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
       - สาขาวิชาสถิติ
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
      9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
       - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
       - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
       - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
       - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
       - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
       - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
       - สาขาวิชาวิศวกรรมแหมืองแร่
       - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
       - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
       - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
      10. คณะศิลปศาสตร์ 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา
       - สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการศึกษา
      11. คณะเศรษฐศาสตร์ 1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
      12. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
       - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
      13. โครงการจัดการการแพทย์แผนไทย 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
   
วิทยาเขตปัตตานี  
      14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
       - สาขาวิชาประวัติศาสตร์
       - สาขาวิชาปรัชญา
       - สาขาวิชาพัฒนาสังคม
       - สาขาวิชาภาษาเกาหลี
       - สาขาวิชาภาษาจีน
       - สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)
       - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
       - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
       - สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
       - สาขาวิชาภาษามลายู
       - สาขาวิชามลายูศึกษา
       - สาขาวิชาภาษาอาหรับ
       - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
       - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)
       - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
       - สาขาวิชาศาสนา
       - สาขาวิชาเศรษฐศาสตรพัฒนาการ
  2. วิทยาศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาภูมิศาสตร์
  3. บริหารธุรกิจบัณฑิต
       - สาขาวิชาการจัดการ
      15. คณะศึกษาศาสตร์ 1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (หลักสูตร 5 ปี)
       - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
       - สาขาวิชาเคมี
       - สาขาวิชาฟิสิกส์
       - สาขาวิชาชีววิทยา
       - สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
       - สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
       - สาขาวิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์
  2. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
       - สาขาวิชาการประถมศึกษา
       - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
       - สาขาวิชาศิลปศึกษา
       - สาขาวิชาพลศึกษา
       - สาขาวิชาการประถมศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  3. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
       - สาขาวิชาสุขศึกษา
  4. ศิลปศาตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) (หลักสูตร 4 ปี)
       - สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
       - สาขาวิชาภาษาไทย
       - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  5. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)
       - สาขาวิชาสุขศึกษา
       - สาขาวิชาพลศึกษา
      16. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
       - สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
       - สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
       - สาขาวิชาฟิสิกส์
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
       - สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
       - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
      17. คณะวิทยาการสื่อสาร 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชานิเทศศาสตร์
       - สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา
  2. วิทยาศาสตรศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
       - สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อสารและการผลิตสื่อ
      18. คณะรัฐศาสตร์ 1. รัฐศาสตรบัณฑิต
      19. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1. ศิลปบัณฑิต
       - สาขาวิชาทัศนศิลป์
       - สาขาวิชาศิลปะการแสดง
       - สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง)
       - สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง)
      20. วิทยาลัยอิสลามศึกษา 1. ศิลปศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชากฏหมายอิสลาม
       - สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม
       - สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา
       - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
       - สาขาวิชาอิสลามศึกษา
   
เขตการศึกษาภูเก็ต  
      21. คณะอุตสาหกรรมบริการ 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต
     - สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (นานาชาติ)
     - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
     - สาขาวิชาการจัดการการบริการ (นานาชาติ)
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต
     - สาขาวิชาไทยศึกษา (นานาชาติ)
     - สาขาวิชาจีนศึกษา (นานาชาติ)
       - สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน)
      22. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
       - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
       - สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
   
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี  
      23. คณะเทคโนโลยีและการจัดการ 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
       - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ
  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต
       - สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
       - สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
       - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
       - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
เขตการศึกษาตรัง  
      24. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต
       - สาขาวิชาการบัญชี
       - สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)
       - สาขาวิชาการประกันภัย
       - สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
       - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
       - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
       - สาขาวิชาการตลาด
       - สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   
หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรปริญญาบัตร ปริญญาเอก นานาชาติ